algemene voorwaarden


Artikel 1 Inleiding – Toepassing van algemene voorwaarden

De website www.chocoon.be (hierna de “Website”) wordt uitgebaat door Mamma Mia Gelateria (hierna “Mamma Mia”, zie gegevens onderaan).

Deze algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing op elk aanbod en andere publicaties van Mamma Mia alsook op elke overeenkomst tussen Mamma Mia en de klant. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud, en erkent dat de (algemene) voorwaarden van de klant niet van toepassing zijn. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Mamma Mia. In geval van dergelijke afwijkingen, blijven deze algemene voorwaarden aanvullend van toepassing, met name voor die punten waarvan niet werd afgeweken.

Mamma Mia kan deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen, op ieder moment en op elk punt. Aanpassingen zijn van toepassing op bestellingen vanaf hun publicatie op de Website, waar de klant steeds de meest recente versie kan vinden.


Artikel 2 Aanbiedingen, prijzen en andere informatie

Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Indien een offerte een aanvaardingstermijn bevat, vervalt ze automatisch na het verstrijken ervan. Mamma Mia kan steeds de verkoop van een product stopzetten of wijzigen, zonder voorafgaande melding.

De prijzen vermeld in de details zijn de correcte prijzen op de datum van de bestelling, ongeacht hetgeen elders of eerder werd aangegeven. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en worden gefactureerd in euro.

Indien extra vracht-, leverings- of portokosten en/of eventuele andere kosten (zoals kosten voor het betaalmiddel) gelden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld, meer bepaald in de details alvorens de klant de bestelling bevestigt.

De offertes van Mamma Mia zijn gebaseerd op de gegevens die de klant verstrekt. De klant zal correcte, volledige en precieze informatie bezorgen, en deze aanpassen indien nodig. Indien bij de uitvoering van de bestelling blijkt dat deze gegevens niet correct, volledig en/of precies zijn, kan Mamma Mia bijkomende kosten aanrekenen.

Mamma Mia levert redelijke inspanningen om de aanbiedingen, producten en het bestelproces zo volledig, nauwkeurig en duidelijk mogelijk te omschrijven. Vergissingen en fouten vallen niet uit te sluiten, zodat deze informatie niet-bindend is. Mamma Mia mag op elk moment fouten in een offerte of aankondiging rechtzetten, of deze intrekken. Bij duidelijke vergissingen (vb. duidelijk te lage prijs) is Mamma Mia niet verplicht de bestelling te leveren.

Alle intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten, modellenrechten) op alle publicaties, producten en/of diensten van Mamma Mia zijn en blijven van Mamma Mia (of haar licentiegevers). Niets daaruit mag worden gereproduceerd, verspreid, of aangepast, geheel noch gedeeltelijk, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Mamma Mia (of haar licentiegevers).


Artikel 3 Website

Mamma Mia doet haar best om haar Website optimaal te laten werken en beschikbaar te houden. De Website wordt aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking en inhoud ervan. U bent zelf aansprakelijk voor het gebruik van de Website en de inhoud ervan, alsook voor de schade die hieruit kan volgen, zonder enige verantwoordelijkheid van Mamma Mia op dit vlak. Als de Website niet beschikbaar is of andere problemen zich voordoen, kan dit niet beschouwd worden als tekortkomingen van Mamma Mia en kan dit geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Indien de Website links bevat naar de websites van derden, die Mamma Mia niet beheert, is Mamma Mia niet aansprakelijk voor die websites (met inbegrip van hun inhoud en gebruik). Mamma Mia raadt de klant aan om de toepasselijke voorwaarden van deze websites nakijkt.


Artikel 4 Bestellen

Om een bestelling te plaatsen bij Mamma Mia, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Indien u jonger bent, vragen we u om uw bestelling te laten plaatsen door uw ouders of wettelijke voogd. Als we merken dat een bestelling werd geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht voor om die bestelling te weigeren. Mamma Mia heeft het recht om schriftelijk bewijs van de leeftijd te vragen en om de bestelling als geannuleerd te beschouwen, indien dit bewijs niet tijdig bezorgd wordt.

Wanneer u een bestelling wilt plaatsen, vragen we u om de kennisname en aanvaarding van deze algemene voorwaarden te bevestigen. Daarnaast ontvangt u een kopie van deze algemene voorwaarden wanneer wij de bestelling bevestigen.

De verkoop via de Website en de overeenkomst met Mamma Mia komt tot stand van zodra i) Mamma Mia een orderbevestiging stuurt aan het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven; en ii) Mamma Mia de betaling heeft ontvangen. Mamma Mia is enkel gebonden door de schriftelijke orderbevestiging. Deze algemene voorwaarden zullen integraal deel uitmaken van deze overeenkomst en er één geheel mee vormen. Elke aanpassing of wijziging van de overeenkomst zal enkel bindend zijn met het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen.


Artikel 5 Bestelproces

Om een bestelling te plaatsen via de Website, dient de klant de gewenste producten toe te voegen aan het winkelmandje en de gewenste aantallen te bepalen.

Eens de klant de gewenste producten in de juiste aantallen in het winkelmandje heeft geplaatst, dient de klant de contact- en facturatiegegevens in te geven. Vervolgens kiest de klant de wijze van levering (de prijs daarvan wordt vermeld) en het leveringsadres. De kosten voor levering en eventuele andere voorwaarden en beperkingen in dat verband worden duidelijk meegedeeld aan de klant.

Daarna komt de klant terecht op een overzichtspagina, om de bestelling, de leveringsinformatie en de betalingsinformatie na te kijken. De klant wordt dan ook gevraagd om de algemene voorwaarden te aanvaarden en de bestelling met betalingsverplichting te bevestigen door te klikken op de bestelknop “bestellen en betalen” (of gelijkaardige formulering). Als de klant deze stappen heeft doorlopen, is de bestelling definitief.

Zodra Mamma Mia de bestelling ontvangt, stuurt zij per e-mail een bevestiging met de details van de bestelling. Vervolgens controleert Mamma Mia de beschikbaarheid van de te leveren producten en contacteert zij een koerierdienst. Wanneer de bestelde artikelen niet (meer) in voorraad zijn, meldt Mamma Mia dit zo spoedig mogelijk en betaalt Mamma Mia de ontvangen betaling terug. Mamma Mia kan niet gedwongen worden om de bestelde artikelen (elders) in te kopen. In ieder geval is eventuele aansprakelijkheid voor niet-beschikbare artikelen beperkt tot het betaald bedrag voor de niet-beschikbare artikelen dat Mamma Mia zal terugbetalen.

De klant is de prijs verschuldigd waarmee akkoord werd gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces, zoals Mamma Mia zal bevestigen in de orderbevestiging. Indien Mamma Mia alsnog duidelijke fouten in de prijsopgave opmerkt (bijvoorbeeld evidente onjuistheden), kunnen deze nog worden gecorrigeerd nadat de overeenkomst tot stand komt. In dat geval zal Mamma Mia u contacteren met meer informatie over deze fout en de rechtzetting.


Artikel 6 Betalingen

Bij bestellingen via de Website kan de klant betalen op met de meest gangbare betaalmethodes. De klant is verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie, die ook wordt vermeld in het detail alvorens de klant de bestelling plaatst. Het is mogelijk dat Mamma Mia deze betalingsopties uitbreidt in de toekomst, hetgeen dan wordt bekendgemaakt via de Website. De klant bevestigt dat hij/ zij beschikt over de nodige rechten, bevoegdheden en hoedanigheden om gebruik te maken van het gekozen betaalmiddel.

Bij betalingen met kredietkaart zijn de voorwaarden van de kredietkaartuitgever van toepassing. Mamma Mia is geen partij bij de relatie tussen de klant en die kredietkaartuitgever.

Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de klant geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

Tenzij anders aangeduid, zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Bij laattijdige betaling, zelfs met het akkoord van Mamma Mia, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur een conventionele nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 10% (tien procent) per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (tien procent) van het factuurbedrag met een minimum van 50,00 euro (vijftig euro). Voor zover een grotere schade bewezen kan worden, heeft Mamma Mia het recht om deze te laten gelden. Alle innings- en aanmaningskosten zijn ten laste van de klant. Bij laattijdige betaling heeft Mamma Mia op elk moment het recht om de toekomstige leveringen op te schorten en/of om de contante betaling te eisen voorafgaand aan elke levering. Eventuele terugbetalingen gebeuren automatisch op de rekening die de klant heeft gebruikt voor de betaling.

De eigendom van de producten gaat pas over op de Klant na de betaling van de prijs alsook verschuldigde vergoedingen, rentes en kosten, zelfs indien de levering eerder gebeurde. Zolang Mamma Mia nog eigenaar is van de producten mag de Klant de producten niet verbruiken, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


Artikel 7 Leveringen

Levering is mogelijk binnen Europa. Eventuele andere beperkingen voor de levering (van bepaalde artikelen) worden vermeld op de Website en/of aan het begin van het bestelproces. Leveringen aan postadressen zijn niet mogelijk. De bestelde producten worden op het adres dat de klant aangeeft bij de bestelling. Fouten in het adres zijn de verantwoordelijkheid van de klant, die eventuele extra kosten zal moeten vergoeden.

Mamma Mia levert de nodige inspanningen om bestellingen zo snel mogelijk te behandelen en af te leveren, bij voorkeur binnen de termijn die wordt opgegeven in de orderbevestiging of binnen 30 dagen (langste termijn geldt). Opgegeven leveringstermijnen worden gegeven als inlichting en zonder verbintenis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij vertragingen heeft de klant geen recht op schadevergoeding. Indien de betaling niet tijdig gebeurt, is Mamma Mia niet verantwoordelijk voor vertragingen of niet-levering.

Als de levering niet gebeurt binnen de toepasselijke termijn, dan mag de klant Mamma Mia contacteren en verzoeken om te leveren binnen een aanvullende, passende termijn. Indien de levering niet gebeurt binnen die aanvullende termijn mag de klant de bestelling annuleren en zo de overeenkomst met Mamma Mia ontbinden. In dat geval betaalt Mamma Mia de betaalde bedragen terug en dit binnen 30 dagen na ontbinding. Bij vertragingen door overmacht worden de leveringstermijnen opgeschort. In dat geval informeert Mamma Mia de klant zo spoedig mogelijk.

Indien Mamma Mia de goederen verstuurt naar de klant, gebeurt dit op risico van Mamma Mia. In dat geval gaat het risico van verlies of beschadiging over op de klant nadat de klant (of iemand die de klant heeft aangewezen) de goederen in ontvangst neemt. Wanneer de klant het vervoer (van of naar Mamma Mia) regelt, gaat het risico over op de klant bij levering aan de vervoerder.

De chocoladeproducten moeten bewaard worden op een temperatuur tussen 15°C en 18°C, afgeschermd van direct zonlicht en vocht. Mamma Mia raadt af om deze producten te bewaren in de koelkast of om deze in te vriezen.

De klant (of iemand die hij/zij vertrouwt) dient aanwezig te zijn op het leveringsadres op het moment van de levering, om de producten in ontvangst te nemen. Mamma Mia is niet verantwoordelijk voor mislukte leveringen, bijvoorbeeld wanneer de klant een onjuist adres opgaf of er niemand aanwezig is om de levering te aanvaarden (deze lijst is niet limitatief).


Artikel 8 Herroepingsrecht – Uitsluitingen en uitoefening

In overeenstemming met het artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht geldt er geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:
de levering van goederen die vervaardigd zijn volgens specificaties van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid, bijvoorbeeld onze chocoladeproducten; en
de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, bijvoorbeeld onze wijnen en koffie.

In deze gevallen is de aankoop definitief en onherroepelijk, zodat Mamma Mia de producten niet zal terugnemen noch zal terugbetalen.

Indien i) de aankoop niet valt onder deze gevallen; ii) de klant als consument dient te worden beschouwd en iii) de klant op afstand een overeenkomst afsluit met Mamma Mia (vb. via de Website), beschikt de klant over een herroepingsrecht binnen de wettelijke voorwaarden. De volgende paragraaf bevat meer uitleg over het herroepingsrecht en de uitoefening ervan.


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien uw bestelling meerdere goederen omvat en deze afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Mamma Mia Gelateria, met adres te Vlasroot 7/ bus B, 3930 Hamont-Achel, België, e-mail: info@chocoon.be) via een ondubbelzinnige verklaring (vb. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien u goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst, dient u de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 20,00 euro (twintig euro). U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten geldt het volgende. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.


Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Mamma Mia Gelateria, met adres te Vlasroot 7/ bus B, 3930 Hamont-Achel, België, e-mail: info@chocoon.be

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 


Artikel 9 Gegevens

Wanneer klant een bestelling plaatst, worden zijn/haar persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met Mamma Mia en voor de bijhorende dienstverlening (onder meer dienst-na-verkoop, facturatie en garanties). Meer informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens is te vinden in het privacy beleid van Mamma Mia (zie aan te vullen: hyperlink).


Artikel 10 Conformiteit – Klachten

Mamma Mia zorgt ervoor dat de producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen en specificaties. De klant dient te verzekeren dat de bestelde artikelen voldoen aan eventuele specifieke noden en voorkeuren, hetgeen Mamma Mia niet kan garanderen.

De klant erkent dat het gaat om verse voedingsmiddelen, zodat vervoer en opslag in slechte omstandigheden de versheid en kwaliteit van de producten negatief kunnen beïnvloeden. Mamma Mia levert redelijke inspanningen om een gepast vervoer te organiseren, zonder hiervoor garanties te geven.

In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de producten toch werd aangetast en/of deze zijn beschadigd tijdens het vervoer moet de klant de producten weigeren of minstens een voorbehoud maken op het moment van de levering. Daarnaast moet de klant dit schriftelijk (vb. per e-mail) melden aan Mamma Mia, onmiddellijk na de levering. Laattijdige meldingen kunnen niet in overweging genomen worden.

 


Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of overeengekomen, moet de klant alle mogelijke klachten indienen binnen 10 (tien) werkdagen na factuurdatum of levering (laatste datum telt). De klant dient eventuele klachten per aangetekend schrijven te sturen aan het adres van Mamma Mia (zie onderaan) met een duidelijke, nauwkeurige en gemotiveerde omschrijving van de gebreken die Mamma Mia in staat moet stellen volledig kennis te nemen van de zaak, anders wordt de klacht niet geldig geacht en niet aanvaard. De klant draagt de bewijslast voor het tijdig en correct melden van een klacht. Een klacht vormt in geen enkel geval een geldige reden om de facturen niet te betalen en de klant blijft verplicht om het onbetwist gedeelte van de factuur tijdig te betalen.

Mamma Mia aanvaardt nooit terugzendingen, behalve wanneer i) er een herroepingsrecht geldt en dit correct wordt uitgeoefend; of ii) met haar voorafgaand en schriftelijk akkoord.


Artikel 11 Aansprakelijkheid en beëindiging

Deze bepaling heeft voorrang op alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden en van alle documenten waarnaar wordt verwezen, en bepaalt op volledige wijze de aansprakelijkheid van Mamma Mia. Mamma Mia kan enkel aansprakelijk zijn indien de klant zijn/ haar betalingsverplichtingen tijdig en correct nakwam. Indien Mamma Mia aansprakelijk is voor tekortkomingen, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de aankoopprijs van de bestellingen (exclusief kosten en belastingen) die de klant al heeft betaald.

Mamma Mia heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet hersteld wordt binnen de 8 (acht) kalenderdagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief van Mamma Mia met vermelding van de wanprestatie. De niet-betaling op hun vervaldag van één of meer facturen wordt steeds beschouwd als een zware wanprestatie.

In geval van overmacht kan Mamma Mia ofwel haar verplichtingen tijdelijk opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de controle van Mamma Mia die de nakoming van haar verplichtingen verhindert of onredelijk bemoeilijkt, ook indien die omstandigheid voorzienbaar zou kunnen zijn. Dit omvat onder meer (zonder beperking): stakingen, files, brand, bedrijfsstoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding, niet of laattijdige levering van toeleveranciers,…


Artikel 12 Algemene bepalingen

Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, zal dit de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten en zullen deze hun volledige uitwerking behouden. De nietige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een nieuwe bepaling, die binnen de wettelijke grenzen het doel en de strekking van de nietige of niet-afdwingbare bepaling zo veel mogelijk benadert.

De verzaking aan rechten door Mamma Mia vereist de uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging. Indien Mamma Mia op een bepaald ogenblik nalaat om de strikte naleving van één van de bepalingen van de overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden te eisen, kan dit niet worden beschouwd als een verzaking aan haar rechten en sluit dit niet uit dat Mamma Mia nadien alsnog de strikte naleving eist.

Mamma Mia heeft het recht haar rechten en plichten voortvloeiend uit een overeenkomst met de klant over te dragen aan een derde, geheel of deels, zonder toestemming van de klant. In dat geval zal Mamma Mia de klant hiervan schriftelijk inlichten. De klant mag de overeenkomst met Mamma Mia niet overdragen.

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de aanbiedingen, overeenkomsten en andere transacties met Mamma Mia, alsook op betwistingen die hieruit voortvloeien. De Europese Commissie biedt aan consumenten een online platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting (zie http://ec.europa.eu/odr/). Via dat platform kunnen consumenten hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. Daarnaast zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van het adres van Mamma Mia bevoegd voor geschillen in verband met deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten en/of andere transacties met Mamma Mia alsook eventuele andere vorderingen ten aanzien van Mamma Mia, tenzij dwingende wetgeving anders bepaalt.

 

Contactgegevens

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Mamma Mia:

Mamma Mia Gelateria – Mevrouw Bettina Schnell
Adres: Vlasroot 7/ bus B, 3930 Hamont-Achel, België
Ondernemingsnummer: 0720.908.849
E-mail: info@chocoon.be
Website: https://www.chocoon.be