Artikel 1 Toepassingsgebied

Mamma Mia beheert deze Website en handelt als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van de Website verwerken. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze klanten er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie. Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG of GDPR) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten met betrekking tot die persoonsgegevens.

Het doel van dit privacy beleid is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij uw gegevens gebruiken nadat u onze Website hebt bezocht en om u te verzekeren dat wij correct omgaan met uw gegevens.

Wanneer u onze Website bezoekt zijn dit privacy beleid en de gebruiksvoorwaarden van toepassing. De toepassing van andere voorwaarden dan de dit privacy beleid wordt uitdrukkelijk afgewezen, tenzij met ons voorafgaand en schriftelijk akkoord. In dat laatste geval blijft dit privacy beleid aanvullend van toepassing, naast de specifieke afspraken. Het gebruik van deze Website en de inhoud ervan is enkel toegelaten mits naleving van dit privacy beleid. Indien u dit beleid niet integraal aanvaardt en naleeft, dient u het gebruik van de Website en de inhoud ervan te stoppen.

Artikel 2 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze Website te kunnen gebruiken.

Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
naam, aanspreking, adres;
contactgegevens (e-mail, telefoon);
klantnummer;
[…].

U kunt ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op onze Website of wanneer wij contact met u hebben (vb. telefonisch, via e-mail of in onze winkel).

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze Website of via de toestellen die u gebruikt. Het kan daarbij gaan om:
Logindetails (gebruikersnaam en wachtwoord) voor het deel van de Website dat voorbehouden is voor klanten;
locatiedata (locatiegegevens verzameld via sociale media of IP-adressen van uw toestel; gps-signalen die door een mobiel toestel worden verstuurd);
informatie van cookies, webbakens of van het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de website die u hebt bezocht vóór u op onze Website surft of op de website die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de pagina’s van onze Website die u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser, de toegangstijd en het besturingssysteem. Verderop in dit privacy beleid vindt u meer informatie over het gebruik van cookies;
gegevens die we ontvangen van andere websites, bijv. wanneer u ons vraagt om verbinding te maken met uw Facebook-account;
telefoongesprekken, die kunnen worden opgenomen met het oog op kwaliteitsborging en voor trainingsdoeleinden;
[…].

Wij kunnen ook publiek toegankelijke informatie verzamelen ter controle van de gegevens die we eerder hebben verzameld en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.

Artikel 3 Waarom verzamelen wij deze informatie en welke juridische grondslag gebruiken wij?

Wij verzamelen voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en om u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:
om te reageren op uw (online)vragen over onze producten of diensten, om u informatie te verstrekken over onze producten en om onlineaanbiedingen te volgen;
om de door u bestelde producten en diensten te leveren;
om u toegang te verlenen tot het online klantenplatform waar u :
uw bestellingen kan plaatsen;
de levertermijnen kan raadplegen;
uw klantenhistoriek en garanties kan consulteren;
om uw identiteit en financiële gegevens te controleren voor de betaling van onze producten en diensten;
om onze producten en diensten te verbeteren;
om klachten over onze producten, diensten of Website te onderzoeken;
om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen evenals aan verplichtingen en vereisten;
om het gebruik van accounts te analyseren en te monitoren met als doel om fraude, terrorisme, bedrog, veiligheidsincidenten en criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten;
om periodiek e-mails te versturen met aanbiedingen van producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn;
om nu en dan contact met u op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail of telefoon;
om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op welbepaalde formulieren op onze Website, in schriftelijke mededelingen of via e-mail;
[…].

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens op basis van verschillende verwerkingsgronden zoals opgesomd in de artikelen. 6.1, (a), (b), (c) en (f) AVG.

Het is immers noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van de overeenkomsten waarbij wij gebonden zijn om onze contractuele plichten na te komen met het oog op de levering van onze producten of diensten. Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt (vb. facturen en communicatie) zullen deze tot 10 jaar na beëindiging van de commerciële relatie overeenkomstig de toepasselijke verjaringstermijn, bewaard worden.

In sommige gevallen is het wettelijke verplicht om persoonsgegevens te verwerken en door te geven aan derde ontvangers zoals overheidsinstanties, namelijk in het kader van overheidsopdrachten of in het kader van de antiwitwaswetgeving.

Voorts hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij om uw persoonsgegevens te verwerken om u te contacteren om onze bedrijfsactiviteit te voeren en om u te informeren over onze producten, diensten, promoties en events. Uw persoonsgegevens zullen tot één jaar na beëindiging van de commerciële relatie worden bewaard.

Indien u nog geen klant bent, zullen wij uw toestemming vragen om u te informeren over onze events, producten en diensten voor promotionele doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens in dit geval één jaar bewaren.

Hieronder vindt u een overzicht van het voorgaande:

Doeleinde Persoonsgegevens Juridische grondslag Bewaartermijn
Direct Marketing (klanten) Naam en contactgegevens (e-mail) Gerechtvaardigd belang
1 jaar na beëindiging van de commerciële relatie
Direct Marketing (Prospecten) Naam en contactgegevens (e-mail) Toestemming 1 jaar
Klantenbeheer Naam en contactgegevens (e-mail, tel.)
Functie
Professioneel adres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Gerechtvaardigd belang 10 jaar na beëindiging van de commerciële relatie
[…] […] […] […]

Artikel 4 Hoe gebruiken en delen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:
bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen; of
met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen, zoals Facebook of andere sociale media als u ons gevraagd hebt om verbinding te maken met uw account;

Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning en klantenservice. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

In het geval dat de activiteiten van Mamma Mia worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan dit privacy beleid.

Artikel 5 Hoe gebruiken we cookies?

Sommige functies van deze Website zijn bedoeld om u een betere online-ervaring op onze Website te verschaffen en werken alleen indien cookies worden gebruikt. Wij gebruiken ook cookies om informatie over uw onlinevoorkeuren te verzamelen. Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Webservers sturen deze naar een webbrowser, waardoor de server de browser op iedere pagina op unieke wijze kan identificeren. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt.

Hieronder vindt u de verschillende soorten cookies die we gebruiken op onze Website gebruiken:
Strikt noodzakelijke cookies : Deze cookies zijn van essentieel belang om op de Website te navigeren en gebruik te maken van de geboden functies. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens of de items in uw winkelmandje niet worden geleverd.
Prestatiecookies : Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze Website gebruiken. We gebruiken bijv. Google Analytics-cookies om te achterhalen hoe klanten op onze Website terechtkomen, hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze Website en wat kan worden verbeterd zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.
Functionele cookies : Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u de Website bezoekt, taalkeuze en zoekparameters zoals maat, kleur of productlijn. Die informatie kan vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter aansluit op uw keuzes en om een bezoek gerichter en aangenamer te laten verlopen. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.
Targeting cookies of advertentiecookies : Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten om advertenties beter te laten aansluiten op uw voorkeuren. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een bepaalde advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden doorgaans geplaatst door netwerken van derde adverteerders. Ze onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. Zo doen we een beroep op externe bedrijven zoals aan te vullen: voorbeelden om u gerichtere advertenties te laten zien wanneer u andere websites bezoekt.
Social media cookies : Deze cookies maken het mogelijk om wat u op de Website hebt gedaan te delen op sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Over deze cookies hebben wij geen controle. Raadpleeg het respectieve privacybeleid voor informatie over de werking van de betrokken cookies.
Google Analytics : Wij maken ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over bezoekers van onze Website te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina’s enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de Website te meten en om de inhoud en de waarde van onze Website te verbeteren. Meer informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Als u Google Analytics in uw browser wilt uitschakelen, volg dan de instructies uit de volgende link : https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl.

Artikel 6 Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

OPTIE 1 – GEEN DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Artikel 7 Rechten van de betrokkenen

De gegevensbeschermingswetgeving voorziet in verschillende rechten voor de betrokkene met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zodat de betrokkene voldoende controle kan blijven uitoefenen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. U beschikt over de volgende rechten :

7.1 Recht op toegang/inzage

U heeft het recht om van ons de bevestiging te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. In het positieve geval kan u om inzage van uw persoonsgegevens vragen.
Wij zullen u informeren over de volgende zaken indien deze nog niet zijn opgenomen in dit privacy beleid:
de verwerkingsdoeleinden;
de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt;
de doorgifte aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
dat u rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals opgesomd in dit hoofdstuk;
wanneer wij uw persoonsgegevens niet van u hebben verkregen, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en nuttige informatie over de onderliggende logica van deze besluitvorming en het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
Wij verstrekken u een kopie van de persoonsgegevens waarover wij beschikken indien u hierom verzoekt. Wanneer u herhaaldelijk en op disproportionele wijze om bijkomende kopieën vraagt, kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen.

7.2 Recht op verbetering

Wanneer u vaststelt dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens over u beschikken, heeft u steeds het recht om dit aan ons te melden zodat wij het nodige kunnen doen om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

7.3 Recht op vergetelheid

U kan ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen wanneer de verwerking niet in overeenstemming is met de gegevensbeschermingswetgeving en binnen de perken van de wet.

7.4 Recht op beperking van verwerking

U kan verzoeken om de verwerking te beperken indien :
de juistheid van de persoonsgegevens in vraag is gesteld en voor de periode om de juistheid te controleren;
de verwerking onrechtmatig is en u niet wenst dat wij de gegevens wissen;
wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u vraagt om ze niet te verwijderen aangezien deze nodig zijn bij de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
bezwaar tegen de verwerking wordt gemaakt in afwachting van de toelichting van de gerechtvaardigde belangen die zwaarder doorwegen dan de belangen van de betrokkene.

7.5 Recht op overdraagbaarheid

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U hebt het recht om deze persoonsgegevens (rechtstreeks ons) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan indien de verwerking berust op uw toestemming en op basis van een verwerking via een geautomatiseerd procedé.

7.6 Recht op bezwaar

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden (met inbegrip van profiling), kan u steeds bezwaar maken tegen deze verwerking.

U kan tevens bezwaar maken tegen de verwerking wegens een specifieke situatie die met de betrokkene verband houden. De organisatie zal de verwerking staken tenzij de organisatie dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder doorwegen dan de belangen van de betrokkene of die verband houden met de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7.7 Geautomatiseerde individuele besluitvorming

De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft zoals het evalueren van persoonlijke aspecten met betrekking tot de uitvoering van werk, betrouwbaarheid, kredietwaardigheid, enz.

Dit recht om niet te worden onderworpen aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming bestaat niet wanneer het besluit is toegestaan door een dwingende wettelijke bepaling.
De betrokkene kan dit recht evenmin inroepen wanneer het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokkene en de organisatie of berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. In deze laatste twee gevallen heeft de betrokkene wel het recht op menselijke tussenkomst van iemand van de organisatie en heeft hij het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en om het geautomatiseerd besluit aan te vechten.

7.8 Recht op intrekking van de toestemming

Indien u voor een bepaald verwerkingsdoeleinde ons uw toestemming hebt verleend om uw gegevens te verwerken, kan u deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen of via uw account.

Indien u bij uw registratie op de Website ervoor hebt gekozen om [commerciële e-mails, nieuwsbrieven, …] van Chocoon te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven wanneer u van gedachten verandert.

7.9 Procedure voor de uitoefening van de rechten en overige bepalingen

Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen (zie contactgegevens onderaan).

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (inzake gegevensbescherming). Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be).

Artikel 8 Veiligheid

Wij spannen ons in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.

Deze Website kan links naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en zijn evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacy beleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Artikel 9 Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid

9.1 Rechten op Website en inhoud – toegelaten gebruik

Onze Website en de inhoud die er beschikbaar wordt gesteld (vb. teksten, afbeeldingen, films, data, software, merken en handelsnamen, en andere informatie) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, die toekomen aan ons en/of licentiegevers.

De bezoekers van de Website verkrijgen een gebruiksrecht om de Website en de inhoud ervan te consulteren voor eigen gebruik. Dit gebruiksrecht is persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar, en wij behouden ons het recht voor om het te herroepen op ieder moment en zonder rechtvaardiging. Ieder verder gebruik van de inhoud en enig ander element van de Website (vb. reproduceren, wijzigen, publiceren of anderszins verspreiden) is verboden, tenzij met de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van ons en/of onze licentiegevers.

9.2 Verboden gebruik van de Website en de inhoud

U verbindt zich ertoe de Website en de inhoud ervan niet te gebruiken i) op illegale wijze en/of voor illegale doeleinden; ii) zodat deze worden beschadigd, gewijzigd, onderbroken of gestopt, of minder efficiënt worden gemaakt; iii) voor verzending of plaatsen van computervirussen of van materiaal dat beledigend, obsceen of bedreigend is, of op een andere manier niet in overeenstemming is met het opzet van de Website; iv) zodanig dat de rechten van een derde of van ons worden geschonden, zoals bijvoorbeeld het recht op privacy, gegevensbescherming en intellectuele eigendomsrechten; of v) voor het plaatsen en verzenden van promotie- of reclameboodschappen zonder onze voorafgaande toestemming te verkrijgen en voor zover de ontvanger hier niet mee heeft ingestemd.

9.3 Aansprakelijkheid

Wij nemen redelijke maatregelen om de informatie die wij zelf toevoegen op onze Website, zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden, zonder garantie dat de verstrekte informatie geen enkele tekortkoming vertoont. De informatie is niet gericht op specifieke personen of organisaties, en is daarom niet noodzakelijk volledig, relevant en accuraat.

De informatie mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (hiervoor moet u altijd een deskundige raadplegen). De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Website en van de informatie die erop te vinden is. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van eventuele foutieve informatie op onze Website.

Wij leveren redelijke inspanningen om technische storingen zoveel mogelijk te beperken. Desondanks kunnen er bij het gebruik van de Website fouten optreden die de beschikbaarheid en werking ervan kunnen verstoren. De Website en de inhoud ervan worden aangeboden “zoals het is”, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen als gevolg van het gebruik van onze Website of de inhoud ervan.

De Website kan links bevatten naar externe websites waarover wij geen zeggenschap hebben en waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor het materiaal en de informatie die gebruikers zouden toevoegen aan de Website. De gebruiker zal ons volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade die voortvloeit uit dit materiaal en deze informatie.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op onze Website, dit privacy beleid en alle geschillen die ermee verband houden. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van het adres van Mamma Mia bevoegd, tenzij dwingende wetgeving anders bepaalt.

Artikel 11 Wijzigingen aan dit privacy beleid

Mamma Mia kan dit privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat het privacy beleid weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van dit privacy beleid wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt onmiddellijk van kracht na publicatie. Gelieve deze webpagina regelmatig te bezoeken om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

Contactgegevens

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot dit privacy beleid kunt u contact opnemen met Mamma Mia:

Mamma Mia Gelateria – Mevrouw Bettina Schnell
Adres: Vlasroot 7/ bus B, 3930 Hamont-Achel, België
Ondernemingsnummer: 0720.908.849
E-mail: info@chocoon.be
Website: https://www.chocoon.be